Trajnimi fillon më datë 18.11.2019 Trajnimet janë të organizuara në dy module:1. Pjesa teorike: ligjërata dhe ushtrime,2. Pjesa praktike pune me softuer (ERP System) edhe atë : regjistrime kontabël me dokumente real, kalkulime të ndryshme, përgatitja e pagave, mbushja e fletëparaqitjeve tatimore, ...