Trajnimi fillon më datë 18.11.2019

Trajnimet janë të organizuara në dy module:


1
. Pjesa teorike: ligjërata dhe ushtrime,
2. Pjesa praktike pune me softuer (ERP System) edhe atë :
regjistrime kontabël me dokumente real, kalkulime të ndryshme, përgatitja e pagave, mbushja e fletëparaqitjeve tatimore, përgatitja e llogarive përfundimtare , etj.


Softverat kontabël që përvetësohen gjatë trajnimit janë:

PANTHEON software
My GPM software
BILANC software

Kohëzgjatja e trajnimit është 1 muaj,

Çdo ditë nga 2 orë

Çmimi për një person kushton 10000den+18%TVSH. =11800 den

Pagesa është e mundur në dy këste