Koka Tax&Accounting

TRAJNIM KOTABILITET FINANCIAR - 100% praktikë

Trajnimi fillon më datë 03.02.2020
.Trajnimet janë të organizuara në dy module:

1. Pjesa teorike: ligjërata dhe ushtrime,(BAZAT E KONTABILITETIT FINANCIARE
2. Pjesa praktike pune me software, dokumente real, kalkulime të ndryshme, përgatitja e pagave, mbushja e fletëparaqitjeve tatimore, përgatitja e llogarive përfundimtare , etj.

Softverat kontabël që përvetësohen gjatë trajnimit janë:


My GPM software

PANTHEON software


Kohëzgjatja e trajnimit është 2 muaj,

Çdo ditë nga 2 orë

Çmimi për një person kushton 12711den+18%TVSH. =15000 den

Pagesa është e mundur në dy këste