Kontrollo saktёsinё e kontabilizimit të dokumenteve në biznesin tuaj!KONTABILITETI PËR JO-KONTABILISTË 

Trajnim intenziv vetëm 5 ditë!

Trajnimi‘Kontabiliteti për Jo-Kontabilistë’ i organizuar nga Koka Tax&Accounting, ofron një prezantim gjithpërfshirës për rolin e kontabilitetit në mbështetjen dhe informimin e të gjitha vendimeve biznesore në një organizatë.

Nga shembujt dhe ilustrimet e shumëta do të kuptoni se si kontabiliteti funksionon në biznesin tuaj dhe si t’i përdorni ato informata për operacionet rutinore, vendimmarrje dhe për kontrollin efektiv të biznesit.


QËLLIMI I TRAJNIMIT


Në fund të trajnimit, pjesmarrësit do të jenё nё gjendje t’i lexojnë të gjitha dokumentet kontabël si dhe të gjykojnë mbi saktësinë e tyre. Poashtu do të jenë në gjendje të kontrollojnë tatimet duke mësuar efektet tatimore të transaksioneve konkrete nga rastet praktike


KUSH DUHET TË MARRË PJESË


Trajnimi 'Kontabiliteti për Jo-kontabilistë' është dizajnuar për stafin që ka interes në kontabilitet ose u duhet të përdorin informacionin kontabël në rolin e tyre. Trajnimi u drejtohet posaçërisht atyre që nuk punojnë aktualisht në funksionin e kontabilitetit, ose që nuk janë trajnuar në kontabilitet. Është i përshtatshëm për një gamë të gjerë të individëve, por është veçanërisht i rëndësishëm për:

  • Pronarët e bizneseve
  • Menaxherët
  • Administratorët
  • Stafin e marketingut
  • Stafin e prodhimit dhe kontrollit të prodhimit

  TRAJNIMI ORGANIZOHET NGA :

  Koka Tax&Accounting, Rr. Cvetan Dimov 19, Tetovë
  KOHËZGJATJA : 21.01.2020- 25.01.2020
  KOHA: 16:30- 21:00
  Çmimi për pjesmarrës : 7 080 denar.
  Pas përfundimit me sukses të trajnimit, pjesmarrësit pajisen me Çertifikatë.
  Informacione shtesë : e-mail: asllanmusliu@gmail.com dhe tel: 071 222 716